Đối tác

Chính sách hội viên

Hội viên là các cá nhân, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện nghiên cứu đang hoạt động trong những lĩnh vực thuộc công nghệ cao hoặc quan tâm, mong muốn đóng góp cho việc sử dụng, ứng dụng, nghiên cứu, phát triển công nghệ cao tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội và được Ban Thường vụ công nhận.

anh-2

Nghĩa vụ hội viên

Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ và các quy định của Ban Chấp hành Hội, các nghị quyết của Đại hội

Tham gia các hoạt động của Hội

Đóng lệ phí gia nhập Hội, hội phí và các khoản khác đầy đủ và đúng quy định

Bảo vệ uy tín của Hội. Nghiêm cấm việc nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch không được Hội ủy thác bằng văn bản

Quyền lợi hội viên

Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Được cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết

Được cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn, thông tin về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao do Hội tổ chức

Được tham gia mọi hoạt động do Hội tổ chức

Được hưởng sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước do Hội vận động

Các quyền lợi chính đáng khác không trái với các quy định của Pháp luật và Điều lệ này

Hội viên có quyền thảo luận, phê bình, chất vấn các tổ chức và cá nhân điều hành Hội về chủ trương, hoạt động của Hội

Hội viên chính thức có quyền biểu quyết, ứng cử, đề cử và bầu cử người vào Ban Chấp hành và các tổ chức, chức vụ khác của Hội theo quy định

Điều lệ hội công nghệ cao

Xem tại đây