Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao

Phối hợp và hỗ trợ các Hội viên và các thành viên khác liên kết các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Việt Nam để cộng tác trong việc nâng cao và mở rộng chất lượng đào tạo nhân lực.

Tìm kiếm các cơ hội hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài Việt Nam để giúp các Hội viên nâng cấp tầm nhìn và kiến  thức.

Nghiên cứu khoa học

Phối hợp và hỗ trợ các Hội viên tìm kiếm đề tài và nguồn kinh phí thực hiện việc nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Chuyển giao công nghệ

Phối hợp và hỗ trợ các Hội viên tìm kiếm các công nghệ ứng dụng trong và ngoài nước để chuyển giao cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án mang lại hiệu quả kinh tế.

Hoạt động xã hội

Tham gia các hoạt động khoa học và xã hội của Nhà nước và các hoạt động của các tổ chức khác

Tổ chức các hoạt động khoa học

Tổ chức các hoạt động xã hội và hoạt động từ thiện