Giới thiệu

Tôn chỉ và mục đích

Tập hợp cá nhân, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện nghiên cứu thường trú và có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, là những người quan tâm đến việc sử dụng, ứng dụng, đóng góp, giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghệ cao.

anh-2

Phối hợp với các cơ quan chức năng để phổ biến kiến thức và thông tin cập nhật về công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao cho các Hội viên.

Giúp đỡ, động viên khuyến khích Hội viên nâng cao kiến thức, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đề xuất các giải pháp, trao đổi kinh nghiệm giữa các Hội viên.