CHÍNH SÁCH HỘI VIÊN

I. Hội viên của Hội Công nghệ cao TP.HCM
- Hội viên của hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.
- Hội viên chính thức là các cá nhân, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện nghiên cứu đang hoạt động trong những lĩnh vực thuộc công nghệ cao hoặc quan tâm, mong muốn đóng góp cho việc sử dụng, ứng dụng, nghiên cứu, phát triển công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội và được Ban Thường vụ công nhận.
- Hội viên liên kết và hội viên danh dự theo quy định tại Nghị Định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính Phủ.
+ Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của hiệp hội, tán thành điều lệ hiệp hội, thì được hiệp hội của các tổ chức kinh tế xem xét, công nhận là hội viên liên kết.
+ Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của hội, tán thành điều lệ hội, tự nguyện xin vào hội, được hội công nhận là hội viên liên kết hoặc hội viên danh dự.
+ Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của hội và không được bầu cử, ứng cử vào ban lãnh đạo, ban kiểm tra hội.

II. Nghĩa vụ của Hội viên
- Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ và các quy định của Ban chấp hành Hội, các Nghị quyết của Đại Hội;
- Tham gia các hoạt động của Hội;
- Bảo vệ uy tín của Hội. Nghiêm cấm việc nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch không được Hội ủy thác bằng văn bản.

III. Quyền và Lợi ích của Hội viên
1. Hội viên được Hội hỗ trợ và giúp đỡ, bao gồm:
- Được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp;
- Được cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết;
- Được cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn, thông tin về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao do Hội tổ chức;
- Được tham gia mọi hoạt động do Hội tổ chức;
- Được hưởng sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước do Hội vận động theo quy định của pháp luật;
- Các quyền lợi chính đáng khác không trái với quy định của pháp luật và Điều lệ này:
+ Được cập nhật và quảng bá sản phẩm, dịch vụ, dự án của mình trên website của Hội;
+ Được quảng bá thông tin của đơn vị mình/cá nhân tiêu biểu trên website của Hội;
+ Được hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, kêu gọi đầu tư, kêu gọi tham dự chương trình/dự án trên Website của Hội (sau khi được Hội thông qua kiểm duyệt);
+ Được tiếp cận với các sản phẩm của Hội viên khác với giá ưu đãi.
+ Được tiếp cận với nguồn tài liệu của Hội (các báo cáo đánh giá thị trường, ebook, khóa học miễn phí,…)
2. Hội viên có quyền thảo luận, phê bình, chất vấn các tổ chức và các nhân điều hành Hội về chủ trương, hoạt động của Hội.
3. Hội viên có quyền đóng góp tài liệu vào nguồn tài liệu của Hội để cùng chia sẻ với các Hội viên khác.
4. Hội viên chính thức có quyền biểu quyết, ứng cử, đề cử và bầu cử người vào Ban chấp hành và các tổ chức, chức vụ khác của Hội theo quy định.

IV. Thủ tục gia nhập Hội
1. Các cá nhân, tổ chức muốn gia nhập Hội phải nộp hồ sơ xin gia nhập trên Website hoặc tại Văn phòng Hội. Hồ sơ xin gia nhập Hội gồm:
- Đơn xin gia nhập Hội có dán ảnh 4x6cm, có đủ chữ ký và con dấu (đối với doanh nghiệp/tổ chức);
- Bản sao quyết định thành lập, giấy phép hoạt động có sao y công chứng, sơ yếu lý lịch của người đại diện có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp/tổ chức);
- Hoặc căn cước công dân, sơ yếu lý lịch (đối với cá nhân);
2. Đơn xin gia nhập Hội được công nhận khi có trên 50% số Ủy viên Ban chấp hành tán thành kết nạp.
3. Ban chấp hành thông báo danh sách Hội viên mới cho tất các Hội viên trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Hội viên mới được kết nạp trên website của Hội.

V. Chấm dứt quyền Hội viên
1. Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hội phải nộp đơn cho Ban Thường vụ (qua bưu điện hoặc email: info@hitecha.org). Quyền và nghĩa vụ của Hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban Thường vụ ra thông báo chấp thuận (qua email của Hội viên xin rút khỏi Hội);
2. Hội viên bị khai trừ nếu vi phạm một trong những trường hợp sau:
- Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Hội;
- Làm vi phạm nghiệm trọng Điều lệ và các quy định của Hội;
- Có trên 50% số hội viên yêu cầu khai trừ.
3. Quyết định khai trừ Hội viên có hiệu lực từ ngày ký;
4. Ban Thường vụ thông báo danh sách Hội viên ra khỏi Hội và Hội viên bị khai trừ cho tất cả Hội viên khác trong vòng 15 ngày, kể từ ngày ký tại Website của Hội.